Algemene voorwaarden

Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij u graag vooraf de volgende informatie geven.

Algemene voorwaarden

Huisregels voor de praktijk.

 1. Wilt u zo vriendelijk zijn tijdig af te bellen indien u verhinderd bent. Omdat wij met vooraf geplande afspraken werken hebben we dan nog de mogelijkheid om een andere cliënt in te plannen. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
 2. Gemaakte kosten voor fysiotherapeutische behandelingen die om welke reden dan ook niet verhaald kunnen worden bij uw verzekering, worden bij u in rekening gebracht.  
 3. Wij werken zoveel mogelijk op tijd. .
 4. U wordt uitgenodigd uw mening te geven over alle zaken die uw behandeling aangaan. Wij stellen ons open voor constructieve kritiek waarbij het uitgangspunt is een nog betere en efficiëntere wijze van behandeling te verkrijgen. Aan het einde van het behandeltraject wordt u via de mail uitgenodigd om een patiënttevredenheidsonderzoek in te vullen. Tevens verzenden wij periodiek gegevens voor onderzoek naar Nivel zorgregistraties en de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Daarmee helpt u direct mee aan constante verbetering van fysiotherapeutische zorg. Indien u bezwaar heeft kunt u dit kenbaar maken aan uw fysiotherapeut.
 5. Schroom niet uw fysiotherapeut aan te spreken als u vragen hebt of als  er onduidelijkheden zijn.
 6. Wij vragen u wijzigingen van verzekering – en / of persoonsgegevens aan ons door te geven.
 7. Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut. Uw klacht zal worden behandeld conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). u kunt deze folder opvragen bij de fysiotherapeut.
 8. U bent zelf verantwoordelijk voor een niet-reanimeren verklaring. Indien reanimatie nodig is, zijn we dat in alle gevallen verplicht te doen tenzij u een niet-reanimatie verklaring zichtbaar op uw lichaam draagt.

 

Privacyreglement.

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een privacyverklaring vastgelegd. De praktijk heeft op haar website een privacyverklaring gepubliceerd om u te informeren over uw rechten en onze plichten, die gelden op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

 

Algemene Aansprakelijkheid.

Praktijk Fysio-oedeemspecialist is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van de cliënt. Tevens geldt dat de cliënt onderricht uitsluitend en alleen ontvangt voor eigen risico. Kosten van enig letsel of ongeval worden geheel door de cliënt gedragen, tenzij die schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet van de fysiotherapeut van Fysio-oedeemspecialist. Voor schade toegebracht aan de inventaris, c.q. het gebouw door de patiënt, zullen wij hen aansprakelijk stellen.

 

Betalingsvoorwaarden.

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt, in dat geval, binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten,  komen ten laste van de patiënt. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

 

Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking met u.

—–

Betalingsvoorwaarden

 

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut. 
 1. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht. 
 1. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. 
 1. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.
 1. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

—-

Klachtenregeling

 

Indien u een klacht heeft aangaande uw behandeling of andere zaken, bespreekt u dit gerust met uw fysiotherapeut. Zij zal uw klacht integer in behandeling nemen. Levert dit geen bevredigende oplossing of bespreekt u het liever met iemand anders, dan zal uw fysiotherapeut u verwijzen naar een externe klachtencommissie waarbij de praktijk fysio-oedeemspecialist en al haar medewerkers zijn aangesloten.

 

Informatie hierover vindt u in de folder: “klachten over de behandeling door uw fysiotherpeut?” welke u kunt ontvangen van de fysiotherapeut.

 

Indien u dat wenst, kunt u bij het indienen van een klacht ondersteuning en advisering krijgen van de patiëntenorganisatie NP/CF. 

Wilt u ook weer soepel bewegen zonder pijn?